Litania do bł. Bronisławy, zakonnicy

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,

Błogosławiona Bronisławo,
Oblubienico Pana Jezusa,
Służebnico wierna Najświętszej Maryi Panny,
Córko czcigodna św. Norberta,
Różo wonna w Zakonie norbertańskim,
Chlubo i strażniczko klasztoru zwierzynieckiego,
Profesko Zgromadzenia zwierzynieckiego,
W młodym wieku na służbę Bogu się oddająca,
Pochodnio przed tronem Boga gorejąca,
Serce Boże rozweselająca,
Pogardzicielko światowej próżności i doczesnej wielkości,
Pogromicielko szatana,
W rozmyślaniu pobożnym ku niebu się wzbijająca,
Miłośnico Ran Chrystusowych,
Krzyże i utrapienia chętnie dla Boga znosząca,
Obrazie cierpliwości,
Przykładzie wstrzemięźliwości życia,
Miłośnico ubóstwa,
Lilio czystości,
Zwierciadło ochotnego posłuszeństwa,
Wzorze najgłębszej pokory,
Mistrzyni cnót znamienitych,
Opiekunko do Ciebie się uciekających,
Opiekunko sierot i dusz w Czyśćcu cierpiących,
W utrapieniach i nieszczęściach osłodo,
Uzdrowienie chorych,
Przyjaciółko Ciebie szczerze miłujących,
Doznana obrono ludu krakowskiego,
Patronko Królestwa Polskiego,

My grzeszni przez Ciebie Pana Boga prosimy, przyczyń się za nami
Przez świątobliwość życia Twego, uproś nam życia świątobliwego zamiłowanie
Przez głęboką pokorę Twoja, uproś nam wzgardę próżności światowych
Przez obfitość łask Boskich Tobie udzielonych, uproś nam odpuszczenie grzechów i zbawienie duszy
Przez obecność Boga przy Twojej śmierci, uproś nam obecność Boga w godzinę śmierci naszej
Przez szczęśliwą śmierć Twoja, uproś nam skonanie dobre i śmierć w Łasce Bożej

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Módl się za nami Błogosławiona Bronisławo.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się:  Łaskawy i Wszechmogący Boże, wieczna słodyczy Ciebie kochających; dzielna tarczo nadzieje w Tobie pokładających, Korono panieńskiej czystości, proszę Cie przez zasługi i przyczynę bł. Bronisławy, służebnicy Twojej, nie gardź naszym najpokorniejszym błaganiem, a broń nas od zguby wiecznej, jaką nam nieprzyjaciel dusz ludzkich zgotować usiłuje.  Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

Facebook
Facebook