Nowenna do św. Mikołaja, biskupa

Modlitwa wstępna

Chwalebny święty Mikołaju, ciebie Bóg obdarzył wielkim przywile­jem wspomagania ludzi. Tysiącom zwracającym się do ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: umie­rającym niosłeś pociechę, trędowa­tym uwolnienie, chorym zdrowie, studentom jasną myśl, żeglującym bezpieczny port, uwięzionym wol­ność. Kto zresztą zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez ciebie otrzymali pociechę i pomoc, której ciągle obficie udzielasz.
Uciekamy się do ciebie i błagamy o pomoc w tych sprawach, które pra­gniemy Ci przedstawić… (chwila ciszy)

Modlitwy na każdy dzień

Dzień pierwszy

Święty Mikołaju, urodzony szla­chetnie i żyjący w dostatkach, za nic sobie poczytałeś bogactwa ziemskie. Wyjednaj mi u Boga łaskę naślado­wania ciebie, bym nie przywiązywał się do dóbr tego świata. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa na­tchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty.

P.: Prawica Pańska go umocniła.
W.: Dlatego będzie błogosławiony na wieki.
P.: Módl się za nami Św. Mikołaju.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

(Modlitwa na zakończenie – na końcu)

Dzień drugi

Chwalebny święty Mikołaju, któ­rego Kościół obdarzył możnością wspomagania bliźnich, uproś mi u Boga łaskę, bym odrzucił wszelkie samolubstwo, a pragnął jedynie Boga najwyższego, spełnianie Jego świętej woli i zbawienie swej duszy. Wyjed­naj mi łaskę, abym zarządzenia Bożej Opatrzności przyjmował chętnie, z miłością i z pokojem.

P.: Bóg zesłał na niego hojne błogo­sławieństwo.
W.: Szczerozłotą koronę włożył na jego głowę.
P.: Módl się za nami Św. Mikołaju.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

(Modlitwa na zakończenie – na końcu)

Dzień trzeci

O święty Mikołaju, mimo swej niewinności tak bardzo umartwiałeś swe ciało. Ja zaś mimo tylu upadków i wykroczeń nie chcę się umartwiać i wzdrygam się przed pokutą. Proszę cię gorąco, święty i miłosierny mój Opiekunie, racz mi wyjednać u Boga łaskę poprawy, grzesznego życia i ducha pokuty.

P.: Ozdobiłeś go blaskiem i dostojeń­stwem.
W.: Uczyniłeś go błogosławieństwem dla narodów.
P.: Módl się za nami Św. Mikołaju.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

(Modlitwa na zakończenie – na końcu)

Dzień czwarty

O święty Mikołaju, widok twej pokory, którą sobie obrałeś za prze­wodniczkę swego życia, zawstydza mnie. Albowiem ja, który przed Bo­giem jestem prochem i niczym, szu­kam czasem swego wyniesienia, a poniżenia drugich. Odtąd chcę zmienić swe dotychczasowe życie i stać się twym gorliwym naśladow­cą. Wyjednaj mi u tronu najwyższego łaskę ukochania pokory, a znienawi­dzenia szatańskiej pychy.

P.: Bóg wybrał go i bardzo umiłował.
W.: Dał mu zamieszkać w swoim przybytku.
P.: Módl się za nami Św. Mikołaju.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

(Modlitwa na zakończenie – na końcu)

Dzień piąty

Święty Mikołaju, wielki cudo­twórco! Podziwiam twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczo­nych krzywd i twoją wielką miłość względem prześladowców. Boli mnie i zawstydza własna niecierpliwość, wstręt i nienawiść, jaką żywię w ser­cu przeciwko tym, którzy mnie w czymkolwiek obrazili. Jakbym był szczęśliwy, gdybym za twoją przy­czyną, otrzymał dar cierpliwości. Wysłuchaj dzisiaj mojej prośby.

P.: Kto trwa w miłości, trwa w Bogu.
W.: A Bóg trwa w nim.
P.: Módl się za nami Św. Mikołaju.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

(Modlitwa na zakończenie – na końcu)

Dzień szósty

O święty Mikołaju, twoje wielkie umiłowanie woli Bożej, jakże gorz­kim jest dla mnie wyrzutem niecier­pliwości i buntu przeciwko świętym i zamiarom Bożej Opatrzności. Chorobę i cierpienie, które Bóg zsyła dla dobra mej duszy, uważam za najwyż­szą karę. Uproś mi u Boga, święty mój opiekunie, cierpliwe znoszenie wszystkiego, cokolwiek na mnie do­brotliwy Bóg raczy zesłać.

P.: Błogosławieni, których droga nieskalana.
W.: Którzy postępują zgodnie z pra­wem Pańskim.
P.: Módl się za nami Św. Mikołaju.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

(Modlitwa na zakończenie – na końcu)

Dzień siódmy

Święty Mikołaju, jakże mi daleko do twych wyżyn świętości. Ty pełen żarliwości o zbawienie dusz, postra­chem byłeś piekła. Zaś ja grzeszny i nędzny dając bliźniemu zły przy­kład byłem sługą szatana. Proszę cię, święty Mikołaju, do­pomagaj mi do walki z grzechem wżyciu osobistym oraz bym starał się więcej o nawrócenie bliźnich.

P.: Myśli mego serca zawsze są przed Tobą.
W.: Panie, pomocy moja i mój Zbawi­cielu.
P.: Módl się za nami Św. Mikołaju.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

(Modlitwa na zakończenie – na końcu)

Dzień ósmy

Święty Mikołaju, jakże źle postę­puję. Nie czuwam nad zmysłami. Zapominam, że one są właśnie tymi bramami, przez które śmierć wchodzi do mej duszy. Wyszukuję nawet oka­zje, by dogodzić zmysłom. Chcę się poprawić, lecz nie znajduję dość sił do zmiany życia. Dlatego proszę Cię, święty mój Obrońco, ulituj się i wy­jednaj mi łaskę u Boga, bym panował nad swymi zmysłami.

P.: Błogosławieni, których droga nieskalana.
W.: Którzy postępują zgodnie z pra­wem Pańskim.
P.: Módl się za nami Św. Mikołaju.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

(Modlitwa na zakończenie – na końcu)

Dzień dziewiąty

Święty Mikołaju, rozważając twoją błogosławioną śmierć pragnę i ja szczęśliwie żywot zakończyć z Naj­świętszym Imieniem Jezus i Maryja na ustach. Chciałbym nagrodę otrzymać, lecz mało pracuję, by na nią zasłużyć. Chciałbym odnieść zwycięstwo, lecz nie chcę walczyć. Pragnąłbym cie­szyć się z Tobą na wieki, lecz nie mam ochoty cierpieć.

P.: Błogosławieni, których droga nieskalana.
W.: Którzy postępują zgodnie z pra­wem Pańskim.
P.: Módl się za nami św. Mikołaju.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlitwa na zakończenie

Święty mój dobroczyńco i opieku­nie, zechciej łaskawie przyjąć tę no­wennę ku czci twojej odprawioną. Kocham cię całym sercem i ufam, że wyprosisz mi u Boga światło i siły, abym żył prawdziwie po katolicku, osiągnął chwałę niebieską i cieszył się wraz z tobą na wieki. Amen.

Facebook
Facebook